Çerez (Cookie) Kullanımı

Site Kullanım Şartları, Gizlilik Kuralları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz, Ziyaretçilerimiz;


Site kullanım Şartları, İletişimler, Gizlilik Kuralları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili çalışmalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızla ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.


Şirketimiz RAKER MAĞAZACILIK PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve www.hapshoe.com, raker.com.tr sitelerimizde (mobil uygulamaları dahil), müşteri-üye-ziyaretçi (bundan böyle kısaca ziyaretçi(ler) olarak anılacaktır) bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin saklanması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuraları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler işlem ve bilginin mahiyetine göre Şirketimiz ve ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet alt yapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları içerisinde, uygun idari ve teknik yöntemler ile alınmıştır.


Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Bilgilerin Toplama Yöntemleri, İşlenme-Aktarım Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izni de rica edilerek; Ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri, Veri Sorumlusu Şirketimiz RAKER MAĞAZACILIK PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ ve keza Şirketiniz-anılanların ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve belirlenecek (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ve arasında, gerek ilgilendikleri veya aldıkları ürün-hizmetler ile ilgili üye/müşteri hizmetleri, tüketici hakları, müşteri deneyimleri ve bunlara ilişkin hukuki ve ticari-mali sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenlerle, gerek kişiye özel ve genel imkan ve ürün-hizmetlerden yararlandırılabilmeleri için ve gerek ise her türlü reklam, ürün-hizmet tanıtımı, iletişim, satış, pazarlama, promosyon, kredi kartı, mağaza kartı ve müşteri/kullanıcı/üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacıyla, böylelikle burada belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin aktarılabileceği ve işlenebileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda, her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri işleyen/sorumlusu olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarmanın ve işlemenin zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işleyen/sorumlusu olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri aktarmanın ve işlemenin gerekli/zorunlu olduğu hallerde, tamamen veya kısmen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile (Ziyaretçilerin Şirketimize ve yukarıda anılan kuruluşlara yazılı/sözlü verdikleri bilgilerden, mağazaları ve/veya bulundukları sanal- fiziki ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki işlem ve üyelik bilgilerinden, Şirketimiz ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (sanal/digital ve fiziki) kullanıcı/üye ve çağrı merkezi işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair tahsilat- ödeme-teslimat -kampanya- şikayet-anket işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer kayıtları-belgelerinden, ayrıca mobil-sabit nitelikli internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarında edinilen/oluşan yazılı, sözlü, teknik ve görsel verilerden) devralınma, temin, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt tercihleri, ilgili yorumları ve beğenileri, katılınan/yararlanılan kampanya, anket ve yarışma vb.leri ile içerikleri, ödeme yöntemleri, fatura içerikleri, şifre gibi gizli bilgiler hariç hesap ve kart bilgileri, yeni ve eski ev/iş/cep telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, çeşitli amaçlarla kullanılan mobil ve sabit cihaz ad(lar)ı, modeli, türü ve kodları, tanımlama bilgileri (web tarayıcı işaretleri-bilgisi, çerez, IP, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi, beacon vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, sosyal medya hesap ve profil işlemleri -bilgileri ile konum verilerinizden oluşan kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak yok edilmesini veya silinmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz RAKER MAĞAZACILIK PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. 'e başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.


Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.


Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri imha-saklama politikalarında öngöreceği periyotlarda kişisel bilgileri tamamen/kısmen imha (yok etme, silme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimizle iletişime geçerek ve gereken teknik-kanuni prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık talep-bildirimlerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre gereken-mümkün veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden yok edilir ya da silinir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki talep ve başvurular yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).


(Bilgisayar ve diğer cihazlarınızdaki bildirimler ve çerezlere ilişkin bilgilendirmeler, bunları düzenlemek için yapabileceğiniz işlemler yukarıda belirtilmiştir).

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Digital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait güvenlik-gizlilik politikaları, iletişim, kullanım ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, içerik görmek, banner veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair digital platformların) etik ilkeleri, güvenlik-gizlilik prensipleri, kişisel veri imha ve saklama politikaları, servis kalitesi, çerezleri-web işaretçileri, kullanım şartları ve benzerleri, önerileri-bildirimleri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek maddi-manevi zarar, ihtilaf ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden ve Şirketimize ait diğer mecra-birimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi içinde ve dışında manyetik/yazılı arşivlere kaydedilme, saklanma, depolanma, muhafaza, kullanılma, elde edilebilir hale getirilme, değiştirilme, güncellenme, birleştirilme, sınıflandırılma, yeniden düzenlenme, açıklanma, yukarıda anılan kuruluşlar/kişiler itibari ile (yurt içinde-dışına) paylaşım, transfer, aktarım, aktarılma, imha (silinme, yok edilme veya anonimleştirme) işlemleri ve kanunlara uygun sair yöntemler ile aktarılabilmekte ve işlenebilmektedir. (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere " işlem(e)" veya "işlenme" diye anılacaktır).

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

www.hapshoe.com Sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler, analiz çerezleri, işlevsellik çerezleri, üçüncü parti çerezleri ve ticari çerezler gibi tanımlama bilgileridir.


Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini ve kişiselleştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) sosyal/ticari amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site ziyaretçi-kullanıcılarına gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (online reklam ağları ve sosyal medya-ağlar dahil) genel ya da özelleştirilmiş reklam, tanıtım ve bilgilendirmeler iletilmesini-sunulmasını sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.


Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen kapsamda-şartlarda ve amaçlarla işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere paylaşım-aktarımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.


Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya internet tarayıcısı ve/veya işletim sisteminin ayarlarından çerezleri düzenleyerek durdurabilirler ve/veya anılan bildirimleri kaldırabilirler. (Bu takdirde Sitemizin/ilgili programın/cihazın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

İletişimler

Ziyaretçilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza kredi kartı ve üyelik/müşteri bilgilendirme, mağaza kartı, işlem, uygulamaları için Şirketimiz RAKER MAĞAZACILIK PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nce anlık bildirim, SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefon, bilgisayar, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler, bluetooth, beacon-diğer her türlü özel-genel kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari, sosyal ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Ziyaretçilere ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

İşlenen - Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

Değerli Ziyaretçimiz, isim, soy isim, rumuz, cinsiyet, yaş/doğum tarihi, medeni durum, evlilik tarihi, çocuk durumu, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi, sahip olunan ulaşım aracı, eğitim düzeyi, iş/meslek, sanatsal, kültürel, sportif, tatil vs. alışkanlıklar ve ilgi alanları-hobiler gibi demografik müşteri/üye/kullanıcı bilgileri, resmi-özel kimlik, kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf, (güvenlik amaçlı) görüntü kayıtları ve çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı yapılan tanıtım, reklam ve bilgilendirme, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü uygulama ve işlem ile sonuçlarından Ziyaretçiler sorumludurlar.


Herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin fiili/hukuki ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlem-işlenmeleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan bilgilendirmeler, iletişimler, bildirimler, reklam ve tanıtımlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.


(Varsa) Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş Ön Bilgilendirme Formu & Mesafeli Satış Sözleşmesi & Cayma Hakkı şartları geçerli olacaktır.

Site İçeriği Üzerinde Haklar

Sitemizdeki her türlü içerik ve bilgi ile bunların düzenlenmesi, yeniden incelenmesi ve tamamen/kısmen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm mülkiyet hakları ve fikri-sınai haklar Şirketimize aittir.

Değişiklikler

Şirketimiz kişisel veri saklama-kullanım, gizlilik ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı hizmet, ürün ve kampanya, fırsat vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.


Tüm bu konularda ek bilgi isteklerinizi, her türlü talep ve şikayetlerinizi aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimiz RAKER MAĞAZACLIK PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne bildirebilirsiniz. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (zamanda-usulde-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.RAKER MAĞAZACLIK PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ

Egemenlik Mah. 6121 Sokak Ayakkabıcılar Sitesi No:10/2 Bornova / İzmir

0850 305 49 10, admin@hapshoe.com

(İnternet Adresi: www.hapshoe.com)